Onze Historiek 

 

2013:

In het vroege voorjaar nemen we deel aan de vakbeurs Biovak in Zwolle (NL) en aan de internationale BD-winterconferentie in Dornach (CH); daar hebben we een rijke uitwisseling met een 15-tal andere opleidingscentra uit de hele wereld. Ook in eigen land organiseren we een goed bijgewoonde BD-Winterfconferentie rond veredeling en zaadteelt. In de lente gaan we van start met een nieuwe korte cursus waarin we de deelnemers in 5 dagen laten kennis maken met de praktijk van het biologisch agro-ecosysteem. In de zomer blijkt de toestroom aan kandidaten voor de 15e start van het 2-jarig Leertraject zo groot dat we opnieuw een vorm van selectie moeten doorvoeren. In de herfst zetten we samen met Bioforum voor het eerst de internationale actie ‘Toekomst Zaaien’ in Vlaanderen op de kaart. Belangrijk minpunt van dit jaar is het feit dat de Vlaamse overheid enigszins onbedoeld een ernstige snoei in de ons toegekende subsidieerbare vormingsuren doorvoert (- 20 % !) waardoor we diverse activiteiten moeten aflassen of zonder subsidiëring laten doorgaan.

2012:

De Bio-BedrijfsNetwerken breiden verder uit en worden geconsolideerd. Ook de uitvoering van het Bio-Grondfondsproject blijft een groot deel van dit jaar (tot half oktober) bepalen: er wordt bijzonder veel informatie verzameld, de visie wordt uitgezet en er wordt gespecialiseerd advies ingewonnen. In het Landbouwleertraject studeert onze 12e cyclus met 7 deelnemers af -een kleine, maar krachtige groep- op een geslaagd midzomerfeest op De Kollebloem. In de zomermaanden staan we voor ’t eerst voor de uitdaging om een selectieprocedure in te voeren wegens teveel kandidaten voor de start van de 14e cyclus van het landbouwleertraject. We maken in de loop van dit jaar ook een moeilijke personeelswissel door voor de administratieve functie, waarbij we zelfs een tijdlang beroep moeten doen op een interimkracht. Maar met geduld en doorzetting staat tegen het eind van het jaar alles weer op punt.

2011:

In het vroege voorjaar gaat opnieuw de BD-winterconferentie door (ism de BD-Vereniging) als dubbelconferentie op Widar in Merksplas en op Warmonderhof in Dronten - NL. Het thema is deze keer “Van bedrijfscontinuïteit naar continuïteit in de BD-landbouw”. De inzichten die we op dit vlak reeds bij elkaar gebracht hebben op de studiedagen in 2008 en 2009 worden zo nog verder verruimd.

De korte cursussen rond brood bakken (mei) en trekpaarden (augustus) zijn ook dit jaar vaste waarden; we breiden dit aanbod uit met de 1e editie van de sterrencursus (febr-maart). Het project Bio-bedrijfsnetwerken wordt verlengd en kan zich verder ontplooien in de verschillende sectoren. In april gaat onze langverwachte nieuwe website on-line. Het intern denkproces ‘Venster op de toekomst’ loopt door. Eind juni organiseren we voor ’t eerst het afstudeerfeest van de Landbouwopleiding (Leertraject) op een bedrijf in combinatie met een mid-zomerviering. Een geslaagde formule die gepaard gaat met de inrichting van het 1e Vlaams Wiedkampioenschap. In september starten we de 13e cyclus van het Leertraject. Intern werken we aan de verdere professionalisering van onze werking dmv team-werk en bijsturing van de taakverdeling.

In oktober gaat het Bio-Grondfondsproject van start dat we uitvoeren ism Land-in-Zicht, het CSA-Netwerk en het CDO van U-Gent. We bereiden via dit project de opstart voor van een coöperatief grondfonds voor de biologische landbouw (voorzien tegen de herfst van 2012). We breiden ons aanbod korte cursussen nog verder uit met 2 zeiscursussen in oktober en de eerste cursus natuurlijke bijenhouderij die in december van start gaat.

2010:

We organiseren ism de BD-vereniging de jaarlijkse BD-winterconferentie. Het wordt deze keer een dubbelconferentie: in Vlaanderen gaat ze door op Widar in Merksplas, in Nederland op Warmonderhof in Dronten. Intuïtie vormt het centrale thema. De Bio-bedrijfsnetwerken komen volop op gang in 4 sectoren : melkkoeien, geiten, groenten en kleinfruit. In september gaat de 12e cyclus van de landbouwopleiding van start met een vernieuwde inschrijvingsprocedure die de kandidaten sterker bevraagt op hun motivatie. We noemen deze opleiding voortaan Leertraject waarmee we de individuele leerweg die we hierin stimuleren, sterker benadrukken. We verzorgen een 2e Biocursus voor Bioplanet-medewerkers. In november starten we een intern beeldvormingsproces rond de toekomst van Landwijzer met een groep stakeholders onder de naam “Vensters op de toekomst”. Dit proces zal doorlopen tot begin 2012. In december organiseren we samen met het CSA-netwerk de 1e CSA-conferentie in Vlaanderen.

2009:

Op de BD-winterconferentie gaan we dieper in op kwalitatief onderzoek ahv de methode van Dorian Schmidt. We besluiten de Opleiding voor Zorgbegeleiders in de Bio-landbouw niet langer in deze vorm te organiseren en bergen dit project voor onbepaalde tijd op. Het gebrek aan een degelijk beleid en gepaste financiering voor landbouw-zorgactiviteiten op landbouwbedrijven in Vlaanderen verhindert een duurzame ontwikkeling in deze sector (in tegenstelling tot bijv. Nederland). We besluiten dan ook voorlopig niet langer mensen op te leiden voor een beroep waarin momenteel te weinig tewerkstellingskansen bestaan. In de lente houden we een 2e studiedag rond bedrijfsopvolging in de landbouw; deze keer met focus op het vraagstuk van de grond en de bijhorende eigendomsstructuren. We organiseren de eerste ‘Biocursus’, een bijscholing voor bio-winkeliers, voor medewerkers van Bioplanet. In september start de 11e cyclus van onze landbouwopleiding. We starten in de herfst ook met een nieuw project onder leiding van BioForum en ism het Nederlandse Louis Bolk Instituut: de coördinatie van Vlaamse Bio-bedrijfsnetwerken die per sector bio-telers verenigen om kennis uit te wisselen en het bio-landbouwonderzoek aan te sturen. Om dat mogelijk te maken breiden we het Landwijzer-team uit met een 4e deeltijdse medewerker. We beëindigen de lange traditie van praktijkopleidersbijeenkomsten met onze stageboeren. Het in 2006 opgestarte hoofddocentenoverleg heeft de rol van denktank en ontwikkelingsinstrument voor de opleiding overgenomen.

2008:

We starten het jaar met de 2e Vlaamse BD-winterconferentie met als thema landbouw en spiritualiteit. De 4e cyclus van onze Opleiding voor Zorgbegeleiders in de Bio-landbouw start in de lente. We organiseren in het voorjaar tevens een 1e studiedag rond bedrijfsopvolging in de biologische landbouw. In september start de 10e cyclus van onze landbouwopleiding. We zetten ook de eerste stappen naar een vormingsaanbod voor bio-winkeliers. Ons kantoor verhuist opnieuw: we volgen BioForum naar de nieuwe locatie in de buurt van station Antwerpen-centraal. De werking van Belbior is ondertussen opgenomen in de koepelwerking die voortaan ook de belangen behartigt van de diverse beroepsgroepen in de sector (boeren, verwerkers-groothandelaars en winkeliers). Landwijzer blijft een onafhankelijke lidorganisatie van BioForum.

2007:

Aansluitend bij de traditie om 1x per jaar samen te komen met de Vlaamse BD-bedrijven, organiseren we in het voorjaar de eerste Vlaamse BD-winterconferentie op De Wassende Maan bij Deinze in samenwerking met de Nederlandse BD-vereniging. We gaan ook van start met een maandelijkse digitale nieuwsbrief. De 3e cyclus van de Opleiding voor Zorgbegeleiders in de Bio-landbouw start in de lente. Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan brengen we in de zomer nauwkeurig in beeld wat al onze afgestudeerden van de Opleiding Bio- en BD-landbouw doen: ruim 60 % blijkt in de sector te werken. In september starten we de 9e cyclus van de landbouwopleiding en in oktober organiseren we een tweede grote vertoning van de film “The real dirt on farmer John”; deze keer in aanwezigheid van Farmer John Peterson himself. Deze vertoning gaat door in het provinciehuis in Leuven. Vlakbij is één van onze afgestudeerden dit jaar met het eerste Vlaamse CSA-bedrijf gestart (Het Open Veld). We werken voor deze druk bijgewoonde avond ook nauw samen met Voedselteams en de regionale bio-bedrijven. In het najaar organiseren we de 2e Bio-lesgeverscursus, ditmaal voor docenten van traditionele landbouwscholen. We ijveren ook binnen de koepelorganisatie Bioforum voor een sterkere profilering van het GGO-vrije karakter van de biologische landbouw.

2006:

Ter gelegenheid van de afstudering van onze 6e cyclus van de landbouwopleiding in februari, vieren we onze Vlaamse erkenning als Algemeen Vormingscentrum. Tegelijk wordt de jarenlange samenwerking met de Nederlandse Warmonderhofopleiding beëindigd. Als dank schenken we hen een fruitboom.


In het voorjaar starten we als omkadering van de landbouwopleiding een docentenoverleg op. We komen voortaan regelmatig samen met de hoofddocenten en sturen zo de verdere ontwikkeling van deze opleiding aan. Dat laat ons toe stap voor stap belangrijke vernieuwingen in didactiek en methodiek, opgepikt uit de internationale uitwisselingsprojecten, in de opleiding te integreren. De 2e cyclus van de Landbouw-Zorg Opleiding gaat in de lente van start. We besluiten het ritme van onze landbouwopleiding opnieuw te wijzigen en starten voortaan (zoals eerst) weer in september, gelijklopend met het schooljaar; bijgevolg start in september de 8e cyclus van onze landbouwopleiding. In de herfst organiseren we een publieke vertoning van de film “The real dirt on farmer John” over Community Supported Agriculture (CSA). We doen dat in het Provinciehuis in Gent, in samenwerking met alle bio-abonnementenbedrijven uit de regio.

2005:

We starten in het voorjaar de 7e cyclus van onze landbouwopleiding en verhuizen tevens de leslocatie naar Berchem bij Vormingplus. Voor de Landbouw-Zorgopleiding slaan we een jaartje over. In het verlengde van de inspanningen van de voorgaande jaren erkent de nieuwe Vlaamse Landbouwminister, Yves Leterme, Landwijzer als Algemeen Vormingscentrum voor de biologische landbouw. Voortaan kunnen we de Starterscursus binnen onze landbouwopleiding volledig zelf organiseren, wat ons toelaat de verschillende onderdelen van de opleiding beter op elkaar af te stemmen. In het najaar organiseren we de 1e Bio-lesgeverscursus met als lesgevers de Nederlandse docenten van de Warmonderhofopleiding en als cursisten de toekomstige Vlaamse docenten voor onze opleiding. Kort daarna krijgen we bericht uit Nederland dat de Nederlandse overheid de grensoverschrijdende samenwerking niet langer toestaat. Voortaan staan we helemaal op eigen benen.

2004:

In het voorjaar start de 6e cyclus van onze landbouwopleiding. In de lente gaat ook de 1e cyclus van onze Landbouw-Zorg Opleiding van start; de lessen van deze opleiding gaan door in Berchem in het Cultureel centrum. Het in 2003 ingezette consolidatie-proces wordt met vrucht afgerond; één van de resultaten ervan is de opstart van onze website. De samenwerking met het VAC in functie van onze landbouwopleiding wordt beëindigd; voor de organisatie van de Starterscursus werken we tijdelijk samen met NCBL, het vormingscentrum van de Boerenbond. Ons kantoor verhuist naar de andere kant van het station van Berchem, samen met Bioforum en Belbior. De werking van Blivo is ondertussen stopgezet.

2003:

We starten de 5e cyclus van onze landbouwopleiding in het voorjaar. Vanuit de nood aan opleiding voor de biologische landbouw-zorg-sector gaan we op zoek naar visie en mogelijkheden omtrent de opleiding van zorgbegeleiders in de bio-landbouw. Ondertussen krijgen we vanuit de Vlaamse overheid de kans om Landwijzer als organisatie via een éénjarig project te consolideren en voor te bereiden op een erkenning als Algemeen vormingscentrum in de landbouw. In het najaar stappen we mee in het internationale ENSA-project waardoor we opnieuw gedurende de komende 3 jaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen met buitenlandse biologische opleidingscentra.

2002:

In het voorjaar start de 4e cyclus van onze landbouwopleiding. In de herfst vieren we ons 5-jarig bestaan. In het kader van een project van de Biotheek (Vlaams info-loket voor biologische landbouw en voeding) werkt Landwijzer een info-brochure uit over biologisch-dynamische landbouw. Er komt een 3e deeltijdse werkkracht bij die zich ook op het inhoudelijk werk toelegt.

2001:

We starten voortaan jaarlijks een Opleiding Bio- & BD-landbouw. We veranderen ook het ritme van de opleiding: we volgen het ritme van de seizoenen en starten de opleiding in februari-maart. De 3e cyclus van onze landbouwopleiding gaat dan ook van start in het voorjaar. De lessen worden vanaf nu in een jeugdverblijfscentrum in Lokeren georganiseerd.

2000:

Vanuit de goede banden met de Waromonderhofopleiding kan Landwijzer mee instappen in het Europees Leonardo-da-Vinci-project ‘SA-IVT’ dat tussen 2000 en 2004 internationale uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk maakt tussen biologische landbouwopleidingscentra in heel Europa. We leren veel bij en leggen blijvende contacten met buitenlandse partners. Het Landwijzer-kantoor verhuist naar Berchem aan het station en sluit aan bij de kantoor-infrastructuur van andere bio-organisaties (Blik-Integra, Belbior & Blivo).

1999:

De dioxinecrisis én verkiezingen in Vlaanderen leiden tot de aanstelling van de 1e Groene Vlaamse Landbouwminister, Vera Dua. Een 1e Vlaams Actieplan Biologische Landbouw wordt voorbereid en Landwijzer wordt erkend als Gewestelijk Vormingscentrum in de landbouw. Deze erkenning laat ons nog niet toe zelf een Starterscursus te organiseren, maar voor de overige vormingsactiviteiten kunnen we voortaan op directe Vlaamse subsidiëring rekenen. In september start de 2e cyclus van de Opleiding Bio- en BD-landbouw. Er komt een 2e deeltijdse werkkracht bij voor de administratie.

1998:

Dankzij de inzet en medewerking van onze eerste groep cursisten kunnen we al doende onze opleiding vorm geven. De 2-daagse lesblokken zijn heel intensief, met overnachting en zelfkook; de Nederlandse docenten kunnen immers niet voor één dagje naar Vlaanderen komen. Landwijzer neemt in dit jaar ook actief deel aan de besprekingen voor de oprichting van de Vlaamse bio-koepelorganisatie, Bioforum, en zetelt de eerste tijd mee in het directiecomité (met o.a. Velt, Belbior, Blivo en Probila) dat de opstart aanstuurt.

1997:

In het voorjaar organiseert BD-Vooruit nog een druk bijgewoonde studiedag in Gent met Manfred Klett, die op dat moment hoofd is van de internationale onderzoeksafdeling voor de biologisch-dynamische landbouw aan het Goetheanum in Dornach. Hij schetst er de fundamenten voor een nieuwe sociale impuls in de landbouw: “de toekomst van het duurzaam gemengde landbouwbedrijf schuilt in vernieuwende samenwerking”. Dottenfelderhof bij Frankfurt (DE), waar hij zelf 25 jaar boer was, geldt hierin als voorbeeld. In de zomer wordt Landwijzer vzw opgericht en BD-Vooruit ontbonden. Het kantoor blijft voorlopig onder de vleugels van vzw Mercurius in Gent. In september start de de 1e cyclus van de 2-jarige Opleiding Biologische en BD-landbouw in nauwe samenwerking met Warmonderhof (Groenhorst College) in Dronten, NL en het Vlaams Agrarisch Centrum (Landbouwberoepsorganisatie) in Merelbeke. De lessen gaan door in een jeugdverblijfscentrum in Merelbeke. De samenwerking met de Nederlandse Warmonderhof-opleiding laat toe ervaren docenten naar Vlaanderen te halen en gedeeltelijk & onrechtstreeks subsidies te ontvangen. De samenwerking met het VAC maakt het mogelijk een officiëel erkende en gesubsidieerde Starterscursus in de landbouw (Vlaams Min. van Landbouw) te integreren in de opleiding.
In ditzelfde jaar viert de Nederlandse Warmonderhofopleiding haar 50-jarig bestaan!

 

1996:

BD-Vooruit organiseert een studiereis naar Groente-abonnementsbedrijven in Nederland en verzamelt allerlei informatie over dit afzetsysteem. In september start het eerste Groente-abonnement in Vlaanderen op De Wassende Maan bij Gent, kort daarna volgen ook andere bedrijven dit voorbeeld (De Blauwe Spie, Atalanta, …).

Eind 1996 doet de Nederlandse Warmonderhof-opleiding een voorstel om samen een opleiding in Vlaanderen te starten. De werkgroep besluit zichzelf op te heffen en een vzw op te richten met opleiding in de biologische en BD-landbouw als één van de hoofddoelen. De reacties vanuit de andere Vlaamse biologische organisaties zijn weinig bemoedigend.

1995:

Er worden heel wat vragen van BD-bedrijven behandeld, BD-preparatendagen georganiseerd en contacten gelegd. De Vlaamse BD-bedrijven worden vertegenwoordigd binnen Belbior, de beroepsvereniging van de Vlaamse bio-telers. Meer en meer wordt duidelijk dat het ontbreken van enige structurele opleidingsmogelijkheid in Vlaanderen één van de grootste knelpunten is die de verdere ontwikkeling van de biologische en BD-landbouw in de weg staat.

1994:

De Werkgroep ter ondersteuning van de biologisch-dynamische landbouw in Vlaanderen (BD-Vooruit, FV) wordt opgericht met de steun van de Biologisch-Dynamische Bakkerij in Antwerpen en Mercurius vzw in Gent. De werkgroep start met een halftijdse werkkracht. Doel is o.a. de biologisch-dynamische landbouw en bedrijven in Vlaanderen zichtbaarder te maken. Het kantoor is gevestigd in Gent.