Onze Visie

 

Landwijzer erkent 5 fundamentele pijlers bij de ontwikkeling van duurzaamheid en kwaliteit in de biologische en BD-landbouw:

  • ecologisch:

- zorg voor bodemvruchtbaarheid, kringlopen, bio-diversiteit, preventie, gezondheid

- aandacht voor milieuaspecten op het vlak van energie, afval, transport, bouwbiologie, … (cfr. ‘ecologische voetafdruk’)

- integratie van landbouw – natuur – landschap

- zorg voor evenwichtige en coherente levensprocessen en levenskrachten

  • economisch:

- associatieve economie ipv vrije markteconomie (producent-consument-relaties)

- koppeling vraag en aanbod, rekening houdend met seizoensafhankelijkheid i/d landbouwproductie

- eerlijke prijsbepaling voor producent & consument (rechtmatige plaats van de handel)

- onderscheid tussen arbeid en inkomen

- waardering van de “niet-economische” functies van de landbouw

  • sociaal:

- landbouw en gemeenschapsvorming gaan hand in hand

- toenadering tussen stad en land

- Noord-Zuid relaties

- behoud van de mensenmaat in de landbouw (bedrijf & sector)

- verbreding i/d landbouw (sociale zorg, recreatie, educatie, herbronning, …)

  • rechtskundig:

- nieuwe vormen van grondbezit en grondbeheer als gemeen-goed

- nieuwe samenwerkingsvormen (binnen het bedrijf & tussen boer en consument)

- regelgeving & controle : vertrouwen ipv wantrouwen / participatie ipv bureaucratie

  • ideologisch:

- verdere ontwikkeling van de systeem-ecologische en globaal-ecologische benadering

- reflectie ivm grondhoudingen i/d landbouw

- daadwerkelijke koppeling van landbouw en levensbeschouwing

- vernieuwende en cultuurdragende functies van de landbouw in de maatschappij

 

We onderscheiden tevens in onze kijk op biologische landbouw een gelaagdheid die in toenemende mate rekening houdt met niet enkel de materiële, maar ook de immateriële aspecten van landbouw en voeding.

Deze gelaagdheid laat zich als volgt indelen:

  1. milieuvriendelijke productielandbouw zonder gebruik van chemie en met toepassing van biologische teeltmaatregelen, ter vervanging van gangbare technieken, dwz ecologie op teeltniveau op basis van de minimum EU-bio-normen

  2. ontwikkeling van landbouw-eco-systemen op basis van kringlopen, samenhang, interactie en bio-diversiteit vanuit een systeem-ecologische visie op mens en natuur die ook sociaal en economisch duurzaam is, dwz ecologie op bedrijfsniveau, bio met meerwaarden

  3. globaal-ecologische omgang met landbouw, voeding, landschap en mens, vanuit respect voor de integriteit van het leven en een holistisch geïnspireerd denken en handelen, dwz ecologie op globaal niveau.

Deze drieledigheid vertaalt zich niet enkel in WAT bio-bedrijven doen, dwz de normen en richtlijnen die zij vrijwillig respecteren. Ze vertaalt zich vaak ook in het soort consumenten voor WIE het bedrijf produceert (afzetkanalen) en wordt ook zichtbaar in de manier waarop (HOE) de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt gecertificeerd, gecontroleerd en gecommuniceerd met de consument, maw in de labeling en controle die potentieel ook deze gelaagdheid vertoont.

We streven ernaar om in onze activiteiten aandacht te hebben voor elk van bovenstaande 5 pijlers en 3 lagen. Dat doen we in het bijzonder voor de ideologische en rechtskundige pijlers en de globaal-ecologische laag, waar vaak het minst aandacht voor is vanuit de brede maatschappelijke belangstelling voor biologische landbouw.